A magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) akkreditált kihelyezett részképzéseként működő program három különböző tanmenete 26/46/55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé.

Az ösztöndíjas képzésre külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások jelentkezhetnek, akik hungarológiai vagy hungarológiával összefüggő tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

Az oktatás három tanmenet szerint folyik a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodva:

  • Az A-típusú képzésben a kezdő nyelvtudású hallgatók magasabb óraszámban tanulják a magyar nyelvet. Az első szemeszter kizárólag a nyelvtudás intenzív fejlesztését szolgálja, hogy a hallgatók a második szemeszterben már képesek legyenek a speciális tudásanyagot feldolgozó hungarológiai kurzusokon való részvételre.
  • B-típusú képzésben a haladó nyelvtudású hallgatók előbb a magyar nyelvet, majd a hungarológiai tárgyakat tanulják intenzívebben. Az első szemeszterben magasabb óraszám szolgálja a nyelvtudás intenzív fejlesztését, míg a második szemeszterben a hallgatók már megfelelő nyelvi készségek birtokában és magasabb óraszámban vesznek részt a speciális tudásanyagot feldolgozó hungarológiai kurzusokon.
  • C-típusú képzés a középfokú nyelvtudással érkező hallgatók számára mindkét szemeszterben magasabb óraszámban kínál hungarológiai tárgyakat. A középfokhoz közeli nyelvtudással érkező hallgatók mindkét szemeszterben lényegében azonos tantárgyszerkezet szerint folytatják tanulmányaikat.

A képzés időtartama

A szeptember elejétől június végéig tartó tízhónapos képzés két szemeszterből áll. A 14 hetes szorgalmi időszakban heti 28–32 tantermi kontaktórán kell részt venni, majd a négyhetes vizsgaidőszakban maximum 4 vizsgát kell teljesíteni.

A magyar nyelv és a hungarológiai tárgyak oktatása

A program egyik fő célja, hogy a hallgatók a magyar nyelv elsajátításában jelentős lépést tegyenek, ezért – az induló nyelvi szint függvényében – heti 12–28 nyelvi órán vesznek részt. A nyelvoktatás 5–10 fős csoportokban zajlik, és államilag akkreditált, nemzetközileg elismert közép-, illetve felsőfokú ECL-nyelvvizsgával zárul, amely 10/15 kredit értékű.

Az induló nyelvi szint határozza meg, hogy a hallgatók milyen mélységben és tantárgystruktúrában tanulnak hungarológiai tárgyakat. A hungarológiai kurzusok oktatása egyetemi jellegű előadások és szemináriumok formájában valósul meg, átfogó és sokoldalú ismereteket nyújtva a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról. A kötelező előadások és szemináriumok mellett a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. A hungarológiai kurzusok kreditértéke összesen 16/36/40 kredit.

Követelmények és a képzés lezárása

A nyelvórákon a hallgatók nyelvtudásának ellenőrzése írásban és szóban is folyamatos. Emellett önálló munkát igénylő írásbeli és/vagy szóbeli prezentációkat is készítenek. A tantárgy lezárása nyelvvizsgával történik. A sikeres nyelvvizsgát ECL nyelvvizsgabizonyítvány igazolja.

Előadás típusú tantárgyak esetében a hallgatók előmenetelének szóbeli ellenőrzése a szorgalmi időszakban folyamatos. A tantárgy lezárása a vizsgaidőszakban írásbeli és/vagy szóbeli vizsgával történik.
Szeminárium típusú tantárgyak esetében a hallgatók egy-két témából írásbeli és/vagy szóbeli prezentációt készítenek és/vagy tesztet, teszteket írnak a szorgalmi időszak során, valamint folyamatosan bizonyítják a szemináriumokon elhangzott ismeretanyag elsajátítását.

A fentiek mellett a B- és C-típusú képzésben résztvevők a magyar kultúrához, illetve Magyarországhoz kapcsolódóan valamilyen hungarológiai témából záródolgozatot is készítenek és záróvizsgát tesznek.
A képzés sikeres elvégzéséről a PTE kreditigazolást állít ki

Információ