A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata kreditalapú magyar nyelvi és hungarológiai képzésre a 2024/2025-ös tanévre

A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról szóló 606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2024/2025-ös tanévre külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és fiatal, 35 évnél nem idősebb diplomások számára

magyar nyelvi és HUNGAROLÓGIAI KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat lehetőséget biztosít a magyar nyelvi és hungarológiai képzésben ösztöndíjas formában történő részvételre. A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj célja Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok külföldi egyetemeken megszerzett magyarnyelv-tudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra Budapesten kerül sor, együttműködésben a Pécsi Tudományegyetemmel. A képzés lebonyolítása a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelettel összhangban történik és a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) közreműködésével valósul meg.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A komplex magyar nyelvi és hungarológiai képzés célja, hogy kiegészítse, gyarapítsa a külföldi egyetemeken megszerzett nyelvtudást és hungarológiai ismereteket. A program emellett lehetőséget nyújt Magyarországgal, valamint az élő magyar nyelvvel és kultúrával való aktív megismerkedésre is. A 10 hónapos akkreditált egyetemi részképzés 26–55 ECTS-típusú kredit megszerzését teszi lehetővé. A program sikeres elvégzését a Pécsi Tudományegyetem tanúsítvány kiállításával igazolja.

Az oktatás három különböző tanmenet szerint folyik (A, B, C), amelyek a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodnak.

A szeptembertől júniusig tartó képzés két szemeszterből áll, ezek 14 hetes szorgalmi időszakra és négyhetes vizsgaidőszakra tagolódnak. A szorgalmi időszakban heti 28/30 tantermi kontaktórán kell részt venni, a vizsgaidőszakban 4–6 vizsgát kell teljesíteni. A képzés során a hallgatók szervezett formában vesznek részt múzeumlátogatásokon és egyéb kulturális programokon, amelyek a járványügyi helyzet alakulásának függvényében kerülnek magvalósításra.

A nyelvtudás fejlesztése a képzés hangsúlyos része, az intenzív nyelvoktatás heti 12–28 órában, kis létszámú csoportokban történik. A nyelvi képzés államilag akkreditált, nemzetközileg elismert, közép- vagy felsőfokú ECL-nyelvvizsgával zárul (a nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj összege a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ), amely 10/15 kredit értékű.

A magyarságtudományokat interdiszciplinárisan képviselő hungarológiai kurzusok a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról adnak átfogó, sokoldalú ismereteket. A kötelező előadások és szemináriumok mellett (témakörök: történelem, szépirodalom, nyelvészet, néprajz, művészet- és zenetörténet, földrajz, valamint a mai társadalom, gazdaság, kultúra és politikai rendszer) a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választható szemináriumokon is részt vesznek. A hungarológiai kurzusok kreditértéke összesen 16/36/40 kredit.

A program – a nyelvi képzést lezáró nyelvvizsga mellett – B- és C-típusú képzés esetén hungarológiai tanulmányokból záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és az elszállásolásra való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2024. szeptember – 2025. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • ingyenes képzés
 • 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
 • térítésmentes szálláshely
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 60 fő

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázatra a képzés megkezdésekor 18. életévüket betöltött külföldi, nem magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók és 35 évnél nem idősebb diplomások jelentkezhetnek, akik hungarológiai vagy hungarológiával érintkező tanulmányokat folytatnak, illetve folytattak, és a jövőben is a magyar nyelv és kultúra megismertetésével kívánnak foglalkozni.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2024. április 11., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • a pályázó aláírt nyilatkozata: (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet],
 • szakmai terv: a jelentkező kutatási, illetve érdeklődési területének rövid, maximum kétoldalas leírása (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],
 • az egyetemi leckekönyv (index) vagy a diploma/oklevél másolata (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet],
 • az útlevél másolata (formátum: .pdf; .jpg) [kötelező melléklet],
 • legalább egy hungarológus szakember vagy a jelentkező érdeklődési területén elismert szakember ajánlása (formátum: .pdf) [javasolt melléklet],

A pályázatok elbírálása

A pályázatok értékelése a pályázó szakmai tervének, tanulmányainak és végzettségének, illetve a releváns szakember által adott ajánlásnak a figyelembevételével történik. A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2024. április 25., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2024. május 3-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázó által viselt költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és Magyarországról történő elutazásra)
 • nyelvvizsgadíj (kb. 45 000 HUF)
 • költőpénz
 • szükség esetén „tanulmányi” vagy „képzési” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

 • A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést köt.
 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2024. szeptember 20. napjáig.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzetre vagy a képzésekre, illetve az abban résztvevőkre vonatkozó jogszabályok változására való tekintettel a magyar nyelvi és hungarológiai képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2024. szeptember 2.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben online oktatási formát alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától vagy bizonyos résztvevők fogadásától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján „egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést ad ki.

8. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport 137 596 320 Ft összegben és Magyarország 2025. évi központi költségvetésének Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete 206 394 480 Ft összegben.

9. TÁJÉKOZTATÁS

Információ:

Sasvári Tünde

E-mail: 

Telefon:

Jelentkezés

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Mellékletek

Gyakran Ismételt Kérdések

Az összes kérdés itt érhető el:
Magyar nyelv és hungarológia GYIK