Adatkezelési tájékoztató KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. Balassi Képzési Programok honlapján megvalósuló adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 2.
Postacím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 2.
Telefon: +36-70-4000-483
E-mail:

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) adatvédelmi tisztviselője: dr. Molnár- Friedrich Szilvia

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe:

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Adatkezelés célja Adatkör jogalapja
Az Adatkezelő online oktatásszervezési feladatainak elősegítése, tájékoztatás nyújtása az elérhető szolgáltatásokról, kapcsolatfelvétel telefonon, levélen, e-mailen és/vagy online üzenetküldő űrlapon keresztül Bejelentkezéskor használt név (családi és keresztnév), email- cím. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, jogalapja az érintett hozzájárulása.
Statisztikák összeállítása és elemzése a weboldal fejlesztéséhez Internetes tevékenységekkel kapcsolatos információk, beleértve, de nem kizárólagosan a böngészési előzményeket, a keresési előzményeket, valamint a felhasználó internetes webhelyekkel, alkalmazásokkal vagy hirdetésekkel való interakciójára vonatkozó információkat, földrajzi adatok. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, jogalapja az érintett hozzájárulása.

A éles rendszer elérhetőségei: https://balassieducation.hu/

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a honlap működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

DENINET Kft.

1188. Budapest, Bercsényi u. 79/b.

https://www.deninet.hu/

Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója: https://www.deninet.hu/aszf20220706.pdf#page=68

Google Analytics:

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

A Google Adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

6. A személyes adatok tárolásának ideje, a képzésben részt vevők kötelezettségei

Az érintett által megadott személyes adatokat – tekintettel annak jogalapjára – az Adatkezelő a honlap által nyújtott szolgáltatás megszűnéséig, illetve az erre adott hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonásának hiányában az adatkezelés szükségességét az Adatkezelő 3 évente felülvizsgálja. Amennyiben a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy az érintett a hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő gondoskodik az elektronikusan tárolt személyes adatok végleges törléséről.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési célból
  • mennyi ideig kezeli
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adtakezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést észszerű időn – legfeljebb egy hónapon – belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

7.2.4. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket