A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata érettségi-felvételi előkészítő képzés második évfolyamára a 2024/2025. tanévre

A Balassi Bálint-ösztöndíjprogramról szóló 606/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet), valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2022. (IX. 6.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2024/2025. tanévre, a külhoni magyarok

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A külhoni magyarok érettségi-felvételi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldjén maradó értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni, leginkább azon felsőoktatási szakok esetében, amelyek a szülőföldön nem tanulhatók magyar nyelven. A képzés lebonyolítása a kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelettel összhangban történik és a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) közreműködésével valósul meg.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Az érettségi-felvételi előkészítő képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban kerül sor. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások.

Az előkészítő képzésre ösztöndíjat nyert személyekkel (a továbbiakban: ösztöndíjasokkal) a KKM MDA Kft. ösztöndíj- és képzési szerződést köt. Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként részt vevő hallgatók oktatását a KKM MDA Kft. bonyolítja.

Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2025. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Ezen kívül a 2025. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételihez meghatározott 2 felvételi/érettségi tárgyból az egyetemek által megkívánt, illetve a várható ponthatár teljesítéséhez szükséges – emelt vagy középszintű magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2025. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2025/2026-os tanévre.

A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak szükség esetén sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2024. szeptember – 2025. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 45.000 Ft/hó ösztöndíj,
 • ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyv,
 • térítésmentes elhelyezés a szálláshelyen,
 • diákigazolvány,
 • TAJ-szám jogosultság.

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő

A pályázót érintő költségek:

 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.
 • utazási költségek
 • étkezési költségek
 • személyes költségek
 • utazási bérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés és személyes költségek fedezésére): kb. 50–100 Euro / hó
 • szükség esetén tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű személy, aki ösztöndíjasként részt vett a 2023/2024-es tanévben a KKM magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzésében, azonban a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem nyert felvételt valamely magyarországi felsőoktatási intézmény egy magyar állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzésére sem vagy nem az első helyen megjelölt szakra nyert felvételt.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a kettős állampolgárság megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak azok, akik nem vettek részt ösztöndíjasként a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében a 2023/2024-es tanévben.
 • Nem pályázhatnak azok, akiknek az ösztöndíjas előkészítő képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonya és/vagy képzési szerződése a 2023/2024-as tanév vége előtt megszűnt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akiknek nincs a szülőföldjükön állandó lakcímük.
 • Nem részesülhetnek egyidejűleg előkészítő ösztöndíjban vagy később Hunyadi János-ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban részesülő személyek.

A pályázók rangsorolása a 2. sz. mellékletben leírtak alapján kerül meghatározásra.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja az alábbi feltételeket:

 • A pályázatból kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázatok kiértékelését a KKM és a KKM MDA Kft. munkatársaiból álló Felvételi Bizottság végzi.
 • A Felvételi Bizottság a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlan vagy hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. Hiánypótlásra abban az esetben van mód, ha a beadandó dokumentum (különösen: bizonyítvány, vagy érvényes, utazásra feljogosító úti okmány stb.) a pályázati határidőig nem áll rendelkezésre.
 • A pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság végzi és javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére.
 • A pályázattal, a pályázati folyamattal kapcsolatos észrevételeket a Bíráló Bizottságnak címezve kell a  címre eljuttatni.
 • A pályázati döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM-nek a pályázat szakmai felügyeletéért felelős helyettes államtitkárához felülvizsgálati kérelmet (vagy kifogást) nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A felülvizsgálati kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztás bekövetkeztétől számított 30 napon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2024. október 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Amennyiben az elbírálás során a megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a 2024/2025-ös tanévre a KKM magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzésében résztvevő horvát, szlovén, román, szerb, szlovák, ukrán állampolgárságú, illetve a Diaszpórából érkező magyar nemzetiségű személyek számára.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a pályázati honlapon.
 • Új képzés megadásakor, amennyiben a szakhoz tartozó felvételi/érettségi tantárgypár részben vagy egészben módosul a 2023/2024-es tanévben tanultakhoz képest, a KKM MDA Kft. illetékes vezető oktatója felvételi elbeszélgetésre hívhatja be a pályázót. Az ilyen felvételi elbeszélgetés célja a pályázó tudásának felmérése az új, a 2023/2024-es tanévben nem tanult tantárgy(ak)ból. A felvételi elbeszélgetésre a pályázati határidőt követően, még a Felvételi Bizottság ülését megelőzően kerül sor, melynek idejéről és helyéről a hallgató elektronikus levélcímére értesítést kap a KKM MDA Kft. részéről.
 • Jelen pályázat útján a második előkészítő képzéses tanévre ösztöndíjat elnyert hallgatók a 2024/2025-ös tanévet követően, további ösztöndíjas előkészítő képzésben nem vehetnek részt a KKM érettségi-felvételi előkészítő képzésének a keretei között.
 • A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a KKM MDA Kft.-vel ösztöndíj- és képzési szerződést köt.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzetre vagy a képzésekre, illetve az abban résztvevőkre vonatkozó jogszabályok változására való tekintettel a külhoni magyarok érettségi-felvételi előkészítő képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2024. szeptember 2.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat az e pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától.

A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-mel, illetve. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.

 • A pályázó vállalja, hogy a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt minősítést ad ki.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek a feltételeit a KKM, illetve a KKM MDA Kft. – az esetleges járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzet alakulása, illetve a hatályos magyar jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a tanév kezdete előtt legkésőbb egy héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2024. augusztus 1. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Pályázható szakok:

 • Pályázni lehet
  • azzal a 2025 szeptemberében is induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal (1. sz. melléklet), amelyet a pályázó a KKM 2023/2024-es tanévi felsőoktatási előkészítő képzésére vonatkozó pályázatában is megjelölt. Amennyiben a megjelölt szakot nem tartalmazza az 1. sz. melléklet, akkor a pályázónak lehetősége van új képzési szak megjelölésére úgy, hogy azzal nem változtatja meg az ismételt előkészítő képzésben tanulandó felvételi/érettségi tantárgyakat. Az új képzés megjelöléséhez a KKM MDA Kft. illetékes vezető oktatójának előzetes engedélye szükséges;
  • a fentiektől eltérő, a 2025 szeptemberében induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal (1. sz. melléklet), amelyet a pályázó 2023/2024-es tanévi előkészítő képzéses tanulmányi előmenetele, 2024. évi magyarországi érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgáinak eredménye vagy ez időszak alatt részére engedélyezett szakváltása miatt – tekintettel a pályázó 2025. évi felvételi esélyeire és figyelembe véve a pályázó szülőföldi régiójának szaklistáját – a KKM MDA Kft. illetékes vezető oktatója a pályázó számára előzetesen engedélyez.
 • A pályázható szakokra javaslatot tesz az egyes régiók magyar oktatással és ösztöndíjazással foglalkozó regionális szakmai szervezete, amely egyben tagot delegál az egyes külhoni régiók, valamint a nemzetpolitikáért felelős tárca képviselőiből álló Tanácsadó Testületbe.
 • A pályázat benyújtásakor egy alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz a pályázati kiírás 1. sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait.
 • művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a www.felvi.hu oldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz a pályázati kiírás 1. sz. melléklete.
 • Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további egy olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal.

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül, elektronikusan történik. Kérjük, hogy keresse fel a: https://spjelentkezes.mdakft.hu/kulhoni-magyarok-erettsegi-felveteli-elokeszito-kepzese-2024-masodik-evfolyam/ oldalt és az ott levő információk figyelembe vételével készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • a pályázó aláírt nyilatkozata (formátum: pdf)
 • szülőföldi érettségi bizonyítvány összes oldala (formátum: pdf)
 • az útlevél vagy útiokmányként használható igazolvány másolata (formátum: pdf)*
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának másolata (magyarul vagy angolul) más nyelv esetén egyszerű magyar fordítással (formátum: pdf)
 • a magyar nemzetiség igazolása (e célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány [az igazolvány számának és adatlapjának] vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum másolata, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható (formátum: pdf)
 • aláírt és beszkennelt kérvény a második évre pályázás okairól, illetve a pályázó nyilatkozata, ha nem nyújtott be felvételi jelentkezést az első tanév általános felsőoktatási felvételi eljárása során (formátum: pdf)
 • amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű vagy emelt szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának (törzslapjának) másolata (formátum: pdf)

Hiánypótlásra abban az esetben van mód, ha a beadandó dokumentum (különösen: bizonyítvány, vagy érvényes, utazásra feljogosító úti okmány stb.) a pályázati határidőig nem áll rendelkezésre.

*Az eredeti dokumentumok a beiratkozáskor bemutatandók.

A pályázati döntés:

A pályázatokat a külhoni, magyar oktatással és ösztöndíjazással foglalkozó regionális szakmai szervezetek képviselőiből és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának delegáltjából álló Tanácsadó Testület javaslata alapján, a Bíráló Bizottság bírálja el és tesz javaslatot az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszternek.

A döntési folyamat menete:

 • 2024. augusztus 6-ig: A Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által megadott e-mail címre.
 • 2024. augusztus 7-én ülést tart a Tanácsadó Testület és javaslatot tesz az ösztöndíjazandó pályázók körére.
 • 2024. augusztus 8.: a Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, továbbá a Tanácsadó Testület előzetes javaslata alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszter számára.
 • 2024. augusztus 30-ig: a KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton.

7. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport 26 926 533 Ft összegben és Magyarország 2025. évi központi költségvetésének Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete 40 389 800 Ft összegben.

8. TÁJÉKOZTATÁS

Cím: KKM MDA Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 57. III. épület

Hiánypótlás vagy a pályázat iránt történő írásos érdeklődés esetén is kérjük, minden esetben az e-mail „Tárgy” mezőjében feltüntetni a pályázó teljes nevét és az országot, ahonnan pályázik.