A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata érettségi-felvételi előkészítő képzésre horvátországi magyar nemzetiségűek számára a 2023/2024. tanévre

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023/2024. tanévre, a külhoni magyarok

ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A külhoni magyarok érettségi-felvételi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni, leginkább azon felsőoktatási szakok esetében, amelyek szülőföldön nem tanulhatók magyar nyelven

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Az érettségi-felvételi előkészítő képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások.

Az előkészítő képzésre ösztöndíjat nyert személyekkel (ösztöndíjasokkal) a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban KKM MDA Kft.) ösztöndíj- és képzési szerződést köt. Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként részt vevő hallgatók oktatását a KKM MDA Kft. bonyolítja.

Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2024. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Ezen kívül a 2024. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételihez meghatározott 2 felvételi/érettségi tárgyból az egyetemek által megkívánt, illetve a várható ponthatár teljesítéséhez szükséges – emelt vagy középszintű magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2024. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2024/2025-ös tanévre.

A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak szükség esetén sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2023. szeptember – 2024. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 45.000 Ft/hó ösztöndíj,
 • ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyvellátás,
 • ingyenes elhelyezés a szálláshelyen,
 • TAJ-szám jogosultság.

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 3 fő.

A pályázót érintő költségek:

 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.
 • utazási költségek
 • étkezési költségek
 • személyes költségek
 • utazási bérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés és személyes költségek fedezésére): kb. 50–100 USD / hó
 • szükség esetén tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhat minden olyan horvát állampolgárságú, horvátországi lakóhellyel rendelkező magyar nemzetiségű személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed, és szülőföldjén végezte középiskolai tanulmányait, illetve legkésőbb a 2022/2023-as tanév végéig érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványt szerez.

Továbbá minden olyan szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed, és aki középiskolai tanulmányait valamely horvátországi magyar tannyelvű oktatási intézményben végzi, illetve legkésőbb a 2022/2023-as tanév végéig érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítványt szerez.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a kettős állampolgárság megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak a középiskolai tanulmányaikat teljes egészében Magyarországon végző személyek, a pályázati kiírás szempontjából azonban nem minősül Magyarországon folytatott tanulmánynak a 2005. január 1. után Magyarországon letett érettségi vizsga.
 • Nem pályázhatnak, akiknek nincs a szülőföldjükön állandó lakcímük.
 • Nem pályázhatnak a diplomával (azaz felsőfokú oklevéllel) már rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek egyidejűleg előkészítő ösztöndíjban vagy később Hunyadi János-ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek.

A jelen kiírásra nem pályázhatnak azok sem, akik a korábbi tanévekben a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói voltak. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2022/2023-as tanévben voltak a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói, a második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett külön pályázati kiírásban van lehetőségük egy újabb ösztöndíj elnyerésére.

Figyelem! A pályázat benyújtására jogosult szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek esetében a pályázat egyidejűleg történő benyújtása a KKM által a 2023/2024-es tanévre a KKM magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzésében részt vevő szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára meghirdetett pályázatra nem lehetséges!

A pályázók rangsorolásához szükséges pontszámítás a 2. sz. mellékletben leírtak alapján történik.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázatok kiértékelését a KKM és a KKM MDA Kft. munkatársaiból álló Felvételi Bizottság végzi.
 • A Felvételi Bizottság a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
 • A pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság végzi és javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére.
 • A pályázattal, a pályázati folyamattal kapcsolatos észrevételeket a Bíráló Bizottságnak címezve kell a  címre eljuttatni.
 • A pályázati döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM-nek a pályázat szakmai felügyeletéért felelős helyettes államtitkárához felülvizsgálati kérelmet (vagy kifogást) nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2023. október 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Amennyiben az elbírálás során a megadott régiós előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a 2023/2024-es tanévre a KKM magyarországi érettségi-felvételi előkészítő képzésében résztvevő szlovák, szlovén, román, szerb és ukrán állampolgárságú, illetve a diaszpórából érkező magyar nemzetiségű személyek számára, valamint a második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett pályázatokra.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a pályázati honlapon.
 • A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a KKM MDA Kft.-vel ösztöndíj- és képzési szerződést köt.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi vagy egyéb rendkívüli helyzetre való tekintettel a külhoni magyarok érettségi-felvételi előkészítő képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2023. szeptember 1.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat az e pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a járványügyi helyzet, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-mel, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján egészségügyi szempontból „nem alkalmas” minősítést ad ki.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek a feltételei a KKM, illetve a KKM MDA Kft. –a járványügyi helyzet alakulása, illetve a hatályos magyar jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a tanév kezdete előtt legkésőbb két héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2023. augusztus 2. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Pályázható szakok:

 • Pályázni lehet minden olyan 2024. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a KKM által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.
 • A pályázható szakokra javaslatot tesz Horvátország magyar oktatással és ösztöndíjazással foglalkozó regionális szakmai szervezete, amely egyben tagot delegál az egyes külhoni régiók, valamint a nemzetpolitikáért felelős tárca képviselőiből álló Tanácsadó Testületbe.
 • A pályázat benyújtásakor egy alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz a pályázati kiírás 1. sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó két felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait.
 • művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a www.felvi.hu oldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz a pályázati kiírás 1. sz. melléklete.
 • Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további egy olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal.

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel a: https://spjelentkezes.mdakft.hu/kulhoni-magyarok-felveteli-erettsegi-elokeszito-kepzese-2023-horvatorszag/ oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • a pályázó aláírt nyilatkozata (formátum: pdf)
 • az útlevél vagy útiokmányként használható igazolvány másolata (formátum: pdf)*
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata (formátum: pdf)*
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának másolata (magyarul vagy angolul) más nyelv esetén egyszerű magyar fordítással (formátum: pdf)*
 • szülőföldi érettségi bizonyítvány összes oldala (formátum: pdf)*
 • amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű vagy emelt szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának (törzslapjának) másolata (formátum: pdf)*
 • a magyar nemzetiség igazolása (E célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány [az igazolvány számának és adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.) *

Hiánypótlásra abban az esetben van mód, ha a beadandó dokumentum a pályázati határidőig nem áll rendelkezésre

*Az eredeti dokumentumok a beiratkozáskor bemutatandók. A 2023-ban érettségizők esetében az érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány másolatát utólag is el lehet küldeni (amennyiben a pályázat beadásakor még nem állna rendelkezésre). Ebben az esetben a középiskola igazolása (jogviszonyról és a 2023. évi érettségi vizsgán való részvételről) a pályázat benyújtásakor csatolandó és a szülőföldi érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány másolatát és az utolsó tanévük bizonyítványának másolatát legkésőbb azok kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell elküldeni.

A pályázati döntés:

A pályázatokat a külhoni, magyar oktatással és ösztöndíjazással foglalkozó regionális szakmai szervezetek képviselőiből és Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának delegáltjából álló Tanácsadó Testület javaslata alapján, a Bíráló Bizottság bírálja el és tesz javaslatot az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszternek.

A döntési folyamat menete:

 • 2023. augusztus 8-ig: a Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által megadott e-mail címre.
 • 2023. augusztus 9-én ülést tart a Tanácsadó Testület és javaslatot tesz az ösztöndíjazandó pályázók körére.
 • 2023. augusztus 10. déli 12.00 óráig: a felvételin megfelelt pályázóknak a megadott formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy fenntartják-e pályázati szándékukat.
 • 2023. augusztus 11.: a Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, továbbá a Tanácsadó Testület előzetes javaslata alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszter számára.
 • 2023. augusztus 31-ig: a KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton.

7. A PÁLYÁZAT FORRÁSA

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport. ÁHT: 381084

Összeg: 605 846 994 Ft

8. TÁJÉKOZTATÁS

Cím: KKM MDA Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 57. III. épület

Hiánypótlás vagy a pályázat iránt történő írásos érdeklődés esetén is kérjük, minden esetben az e-mail „Tárgy” mezőjében feltüntetni a pályázó teljes nevét és az országot, ahonnan pályázik.