A magyar nyelvi és magyarságismereti képzés célja, hogy segítse a diaszpórában élő magyar származású fiatalok magyar kötődéseinek, identitásának erősítését, valamint felkészítse őket a szórványmagyarság körében végzendő kultúraszervező munkára. Ezt a célt egyfelől a nyelvtudás fejlesztésével, másfelől a magyar kultúrára és Magyarországra vonatkozó korszerű tudásanyag átadásával kívánja elérni.

A képzésre a diaszpórában (Magyarországgal nem szomszédos államokban) élő, magyar származású, 18–35 éves fiatalok jelentkezhetnek.  A képzés céljainak sikeres megvalósítása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel. A program hagyományos (10 hónap szeptember elejétől június végéig) és keresztféléves (9 hónap február elejétől június végéig, majd szeptember elejétől december végéig) rendben is meghirdetésre kerül. A keresztféléves képzésre alapvetően a déli félteke szórvány közösségeiben élő fiatalokat várjuk.

Az oktatás két tanmenet szerint folyik a hallgatók eltérő nyelvtudásához alkalmazkodva:

  • Az A-típusú képzésben a kezdő nyelvtudású diákok magasabb óraszámban tanulják a magyar nyelvet. Az első szemeszter kizárólag a nyelvtudás intenzív fejlesztését szolgálja, hogy a diákok a második szemeszterben már képesek legyenek a speciális tudásanyagot feldolgozó magyarságismereti kurzusokon való részvételre.
  • B-típusú képzésben a haladó nyelvtudású diákok mindkét szemeszterben azonos óraszámban tanulják a magyar nyelvet és a magyarságismereti tárgyakat. A B2 és C1 típusú nyelvvizsgára készülő diákok mindkét szemeszterben lényegében azonos tantárgyszerkezet szerint folytatják tanulmányaikat.

A képzés időtartama

A szeptember elejétől június végéig tartó tízhónapos képzés, valamint a február elejétől december végéig tartó kilenc hónapos keresztféléves képzés is két tanulmányi időszakból áll, amelyek során heti 28–32 tantermi kontaktórán kell részt venni, majd a négyhetes számonkérési időszakban vizsgákat kell teljesíteni.

A magyar nyelv és a magyarságismereti tárgyak oktatása

A program egyik fő célja, hogy a hallgatók a magyar nyelv elsajátításában, illetve elmélyítésében jelentős lépést tegyenek, ezért – az induló nyelvi szint függvényében – heti 14–28 nyelvi órán vesznek részt. A magyar származásnyelv-oktatás 5–10 fős csoportokban zajlik, és államilag akkreditált, nemzetközileg elismert közép-, illetve felsőfokú ECL-nyelvvizsgával zárul.

Az induló nyelvi szint határozza meg, hogy a hallgatók milyen mélységben és tantárgystruktúrában tanulnak magyarságismereti (történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet, társadalomismeret, mai magyar kultúra stb.) tárgyakat. A magyarságismereti kurzusok oktatása előadások és szemináriumok formájában valósul meg, átfogó és sokoldalú ismereteket nyújtva a magyar kulturális örökségről és a mai Magyarországról.

A tantermi órákat kiegészítik a különböző kulturális eseményeken, kiállításokon, táncházakon stb. való részvétel. A program szerves részét képezik azok a tanulmányi kirándulások, amelyek során a diákok megismerhetik Magyarország vagy a Kárpát-medence magyar lakta tájait.

Követelmények és a képzés lezárása

A nyelvórákon a hallgatók nyelvtudásának ellenőrzése írásban és szóban is folyamatos. Emellett önálló munkát igénylő írásbeli és/vagy szóbeli prezentációkat is készítenek. A tantárgy lezárása nyelvvizsgával történik. A sikeres nyelvvizsgát ECL nyelvvizsgabizonyítvány igazolja.

Előadás típusú tantárgyak esetében a hallgatók előmenetelének szóbeli ellenőrzése a tanulmányi időszakban folyamatos. A tantárgyak lezárása a vizsgaidőszakban írásbeli és/vagy szóbeli vizsgával történik.

Szeminárium típusú tantárgyak esetében a hallgatók  írásbeli és/vagy szóbeli prezentációt készítenek vagy beszámolót tartanak/írnak a tanulmányi időszak során, valamint folyamatosan bizonyítják a szemináriumokon elhangzott ismeretanyag elsajátítását.

A fentiek mellett a B-típusú képzésben résztvevők a magyar kultúrához, illetve Magyarországhoz kapcsolódó témából záródolgozatot is készítenek és záróvizsgát tesznek.

Információ