A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2022/2023. tanévre.

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2022/23-as tanévre, a Kárpát-medencén kívül, elsősorban az északi féltekén diaszpórában élő magyar származású személyek számára

MAGYAR NYELVI és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat lehetőséget biztosít a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésben ösztöndíjas formában történő részvételre. A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével. Az ösztöndíjprogram céljainak sikeres megvalósítása érdekében a KKM együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.)

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak.

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és az elszállásolásra való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 10 hónap (2022. szeptember – 2023. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

ingyenes képzés (a képzés helyszíne: 1107 Budapest, Zágrábi utca 1.)

45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)

térítésmentes szálláshely (Hunyadi János úti szálláshely – Hotel Berlin, 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)

diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)

egészségügyi szolgáltatás

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a külföldi magyar közösségekben (cserkészet, néptánc, magyar iskola, magyar egyház stb.), illetve egyéb magyar civil körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2022/2023. tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban az északi félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2022. március 10., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

  1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

  1. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások 

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

a pályázó aláírt nyilatkozata: (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],

önéletrajz (formátum: .doc, docx) [kötelező melléklet] ,

  1. 300 szavas fogalmazása magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (formátum: .doc, docx) [kötelező melléklet] ,

(a nem magyar) útlevél vagy más be-és hazautazásra jogosító úti okmány másolata (formátum: .pdf) [kötelező melléklet],

tanulmányi eredményeket is tartalmazó bizonyítvány másolata (formátum: .pdf) [kötelező melléklet] ,

társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (formátum:. pdf) [javasolt melléklet]

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Bíráló Bizottság javaslata alapján, az ösztöndíj működtetéséért felelős külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2022. március 25, amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2022. április 6-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat.

A pályázót érintő költségek:

az utazás költségei (Magyarországra és haza)

nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 35 000 HUF)

költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott)

szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK EGYÉB FELTÉTELEI

A pályázó vállalja, hogy a KKM MDA Kft-vel ösztöndíjszerződést és a képzési szerződést köt.

Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.

A pályázaton való részvétel, illetve az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki, hogy a pályázó részt vegyen a várhatóan 2022 novemberében meghirdetésre kerülő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFP) pályázatán.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2022. szeptember 16. napjáig.

A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzés megkezdésének, illetve a szálláshelyre történő beköltözésnek a feltételeit a KKM, illetve a KKM MDA Kft. – a Covid-19 járvány alakulása, illetve a hatályos magyar jogszabályok és az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások alapján a tanév kezdete előtt legkésőbb négy héttel fogja pontosítani és elektronikus levélben közölni az ösztöndíjat elnyert pályázókkal.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2022. szeptember 7.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben online oktatási formát alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képzéshez kapcsolódó szakmai programok megvalósítása függ a Covid-19 járvány, illetve a hozzá kapcsolódó szabályok alakulásától. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény, változás bekövetkezése esetén, e körülményre, változásra alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.

A pályázó vállalja, hogy – amennyiben a hatályos magyar jogszabályok, illetve az ösztöndíjprogramra vonatkozó előírások szerint kötelező – a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton.  Az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után, amennyiben a pályázó a szűrővizsgálaton nem vesz részt, illetve az orvos a vizsgálat alapján egészségügyi szempontból „nem alkalmas” minősítést ad ki.

8. TÁJÉKOZTATÁS

Jelentkezés

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Mellékletek