Ösztöndíjpályázat a felvételi-érettségi előkészítő képzés második évfolyamára a 2021/2022. tanévre

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata felvételi-érettségi előkészítő képzés második évfolyamára a 2021/2022. tanévre

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) ösztöndíjpályázatot hirdet a 2021/2022. tanévre, külhoni magyarok FELVÉTELI-ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSÉRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A külhoni magyarok felvételi-érettségi felkészítő képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A felvételi-érettségi előkészítő képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik. A nem elégséges magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) vesznek részt. A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves, intenzív felvételi/érettségi tantárgyi előkészítésben részesülnek. A képzés során a tantárgyankénti, heti 12-20 tantermi órát kiegészítik szakmai programok és közösségépítő, képességfejlesztő foglalkozások.

Az előkészítő képzésre ösztöndíjat nyert személyekkel (ösztöndíjasokkal) a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban KKM MDA Kft.) ösztöndíj- és képzési szerződést köt. Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként részt vevő hallgatók oktatását a KKM MDA Kft. bonyolítja.

Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2022. évi magyarországi általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Ezen kívül a 2022. évi tavaszi érettségi időszakban a felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, vagy 1 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, és ha az elegendő – a hallgató döntése alapján a másik felvételi/érettségi tantárgyból – középszinten magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák eredményének függvényében, a 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges képzések egyikére a 2022/2023-as tanévben.

A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak szükség esetén sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama: 10 hónap (2021. szeptember – 2022. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • 45.000 Ft/hó ösztöndíj,
 • ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés
 • ingyenes tankönyvellátás,
 • ingyenes kollégiumi elhelyezés,
 • TAJ-szám jogosultság.

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 10 fő.

A pályázót érintő költségek:

 • a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.
 • utazási költségek
 • étkezési költségek
 • személyes költségek
 • utazási bérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)
 • javasolt havi költőpénz (az étkezés és személyes költségek fedezésére): kb. 150–200 USD / hó
 • szükség esetén tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű személy, aki ösztöndíjasként részt vett a 2020/2021-es tanévben a KKM magyarországi egyetemi-érettségi előkészítő képzésében, azonban a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem nyert felvételt valamely magyarországi felsőoktatási intézmény egy magyar állami ösztöndíjjal támogatott felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzésére sem vagy nem az első helyen megjelölt szakra nyert felvételt.

A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a kettős állampolgárság megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró általános feltételek:

 • Nem pályázhatnak azok, akik nem vettek részt ösztöndíjasként a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében a 2020/2021-es tanévben.
 • Nem pályázhatnak azok, akiknek az ösztöndíjas előkészítő képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonya és/vagy képzési szerződése a 2020/2021-es tanév vége előtt megszűnt.
 • Nem pályázhatnak azok a személyek, akik Magyarországon állandó lakcímmel rendelkeznek.
 • Nem részesülhetnek egyidejűleg előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló, vagy más magyar állami ösztöndíjban részesülő személyek.

A pályázók rangsorolása a 2. sz. mellékletben leírtak alapján kerül meghatározásra.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázatok kiértékelését a KKM és a KKM MDA Kft. munkatársaiból álló Felvételi Bizottság végzi.
 • A Felvételi Bizottság a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
 • A pályázatok bírálatát a Bíráló Bizottság végzi és javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére.
 • A pályázattal, a pályázati folyamattal kapcsolatos észrevételeket a Bíráló Bizottságnak címezve kell a címre eljuttatni.
 • A pályázati döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM Magyar Diplomáciai Akadémiáért és Stipendium Hungaricum programért felelős államtitkárához felülvizsgálati kérelmet (vagy kifogást) nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2021. október 30. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • Amennyiben az elbírálás során a megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám átcsoportosítható a 2021/2022-es tanévre a KKM magyarországi felvételi-érettségi előkészítő képzésében résztvevő horvát, szlovén, román, szerb, szlovák, ukrán állampolgárságú, illetve a Diaszpórából érkező magyar nemzetiségű személyek számára.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a pályázati honlapon.
 • Új képzés megadásakor, amennyiben a szakhoz tartozó felvételi/érettségi tantárgypár részben vagy egészben módosul a 2020/2021-es tanévben tanultakhoz képest, a KKM MDA Kft. illetékes vezető oktatója felvételi elbeszélgetésre hívhatja be a pályázót. Az ilyen felvételi elbeszélgetés célja a pályázó tudásának felmérése az új, a 2020/2021-es tanévben nem tanult tantárgy(ak)ból. A felvételi elbeszélgetésre a pályázati határidőt követően, még a Felvételi Bizottság ülését megelőzően kerül sor, melynek idejéről és helyéről a hallgató elektronikus levélcímére értesítést kap a KKM MDA Kft. részéről.
 • Jelen pályázat útján a második előkészítő képzéses tanévre ösztöndíjat elnyert hallgatók a 2021/2022-es tanévet követően, további ösztöndíjas előkészítő képzésben nem vehetnek részt a KKM felvételi-érettségi előkészítő képzésének a keretei között.
 • A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a KKM MDA Kft.-vel ösztöndíj- és képzési szerződést köt.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium a járványügyi helyzetre való tekintettel a külhoni magyarok felvételi-érettségi előkészítő képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2021. szeptember 1.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-mel, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel
 • A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton a veszélyhelyzet ideje alatt a külföldről érkező hallgatók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát érintő egyes szabályokról szóló a 16/2021. (I. 22.) Korm. rendelet alapján. Ha e szűrővizsgálat, vagy a szűrővizsgálatot végző orvos által előírt további egészségügyi vizsgálat vagy vizsgálatok eredményeképp a pályázó „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést kap, vagy a pályázó megtagadja az előbbi szűrővizsgálat, illetve vizsgálatok elvégeztetését, akkor a pályázóval ösztöndíjszerződés és képzési szerződés megkötésére nem kerül sor. Amennyiben előbbi szerződés vagy szerződések már létrejöttek, azok azonnali hatállyal felmondásra kerülnek, az ösztöndíjas a képzésben a továbbiakban nem vehet részt és 3 napon belül köteles kiköltözni a kollégiumból. Ha az ösztöndíjas a képzési időszak alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” minősítése „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítésre változik, ösztöndíjszerződése azonnali hatállyal felmondható.
 • A pályázó vállalja, hogy a Covid-19 járvány alakulásától függően, saját maga költségén a Magyarországra való beutazáshoz és/vagy a kollégiumba történő beköltözéshez és/vagy a képzésbe történő részvételhez kapcsolódóan, a KKM által meghatározott teszteket elvégezteti lakóhelyén és/vagy Magyarországon.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Covid oltásokra vonatkozóan a magyar felsőoktatásban a későbbiekben egységes szabályokat hoznak, akkor a KKM MDA Kft. azt az ösztöndíjasokra alkalmazni fogja.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat elektronikus beadási határideje: 2021. augusztus 3. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Pályázható szakok:

 • Pályázni lehet
  • azzal a 2021. szeptemberében is induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal (1. sz. melléklet), amelyet a pályázó a KKM 2020/2021-es tanévi felsőoktatási előkészítő képzésére vonatkozó pályázatában is megjelölt. Amennyiben a megjelölt szakot nem tartalmazza az 1. sz. melléklet, akkor a pályázónak lehetősége van új képzési szak megjelölésére úgy, hogy azzal nem változtatja meg az ismételt előkészítő képzésben tanulandó felvételi/érettségi tantárgyakat. Az új képzés megjelöléséhez a KKM MDA Kft. illetékes vezető oktatójának előzetes engedélye szükséges;
  • a fentiektől eltérő, a 2022. szeptemberében induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal (1. sz. melléklet), amelyet a pályázó 2020/2021-es tanévi előkészítő képzéses tanulmányi előmenetele, 2021. évi magyarországi érettségi vagy azzal egyenértékű vizsgáinak eredménye vagy ez időszak alatt részére engedélyezett szakváltása miatt – tekintettel a pályázó 2022. évi felvételi esélyeire és figyelembe véve a pályázó szülőföldi régiójának szaklistáját – a KKM MDA Kft. illetékes vezető oktatója a pályázó számára előzetesen engedélyez.
 • A pályázat benyújtásakor 1 alap- vagy osztatlan képzési szakot (melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete) kell a pályázati adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így kiválasztott szakhoz tartozó 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait.
 • A művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a www.felvi.hu oldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete.
 • Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is kötött szakok választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további 1 olyan alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal.

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel a: https://spjelentkezes.mdakft.hu/kulhoni-magyarok-felveteli-erettsegi-elokeszito-kepzese-masodik-evfolyam/

oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • a pályázó aláírt nyilatkozata (formátum: pdf)
 • szülőföldi érettségi bizonyítvány összes oldala (formátum: pdf)
 • az útlevél vagy útiokmányként használható igazolvány másolata (formátum: pdf)*
 • a középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának másolata (magyarul vagy angolul) más nyelv esetén egyszerű magyar fordítással (formátum: pdf)
 • a magyar nemzetiség igazolása (e célra egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány [az igazolvány számának és adatlapjának] vagy a a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés, illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum másolata, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható (formátum: pdf)
 • aláírt és beszkennelt kérvény a második évre pályázás okairól, illetve a pályázó nyilatkozata, ha nem nyújtott be felvételi jelentkezést az első tanév általános felsőoktatási felvételi eljárása során (formátum: pdf)
 • amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű vagy emelt szintű érettségi oklevelének, bizonyítványának (törzslapjának) másolata (formátum: pdf)

Figyelem! A 2020/2021-es tanévben a középiskolát befejező, illetve a 2021. évi érettségi időszakban érettségi vizsgát tenni szándékozó tanulók esetében a járványügyi helyzetre való tekintettel, az érettségi vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány legkésőbb 2021. december 31-ig történő bemutatása elfogadott!

*Az eredeti dokumentumok a beiratkozáskor bemutatandók.

A felvételi folyamat menete:

 • 2021. augusztus 6-ig: A Felvételi Bizottság értesítést küld a felvételi eredményéről a pályázó által megadott e-mail címre
 • 2021. augusztus 9. déli 12.00 óráig: A felvételin megfelelt pályázóknak a megadott formanyomtatványon nyilatkozniuk kell, hogy fenntartják-e pályázati szándékukat.
 • 2021. augusztus 13.: A Bíráló Bizottság ülést tart, melyen a felvételi eredmények, valamint a Bíráló Bizottsághoz benyújtott észrevételek elbírálása alapján javaslatot tesz az ösztöndíjasok személyére a külgazdasági és külügyminiszter számára.
 • 2021. augusztus 31-ig: A KKM értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről elektronikus úton.

7. TÁJÉKOZTATÁS

 • E-mail:
 • Puskás Cecília oktatásszervezési előadó, Tel.: +36-1-800-9483
 • Együd Bence Norbert képzésvezető-oktató, Tel.: +36-1-800-9487

Cím: KKM MDA Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 57. III. épület

Hiánypótlás vagy a pályázat iránt történő írásos érdeklődés esetén is kérjük, minden esetben az e-mail „Tárgy” mezőjében feltüntetni a pályázó teljes nevét és az országot, ahonnan pályázik.

Jelentkezés

Jelenleg nincs pályázati időszak!

Mellékletek